§1 Formål

Senioruniversitetet har som formål å gi pensjonister og andre over 60 år muligheter til å studere emner de er interessert i. Senioruniversitetet skal være forum for utveksling av kunnskaper og for menneskelig kontakt.

§ 2 Organisasjon

Senioruniversitetet i Lier er en frittstående organisasjon med årsmøte, styre, sekretær og kasserer. Senioruniversitetet utarbeider eget regnskap som godkjennes av revisor og årsmøte. Senioruniversitetet i Lier forpliktes av underskrift av styreleder og sekretær, eller av styreleder og kasserer.

§ 3 Medlemskap

Alle pensjonister uansett alder og andre interesserte over 60 år kan bli medlemmer.

§ 4 Årsmøtet

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april, og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må skje skriftlig og skal være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Styrets årsberetning
  2. Regnskap og budsjett
  3. Valg av 7 styremedlemmer, 3 medlemmer til valgkomite og revisor, for 2 år
  4. Vedtektsendringer
  5. Innkomne forslag

  Alle valg og vedtak gjøres med alminnelig flertall., Valg skal foregå ved skriftlig votering, hvis noen ber om det. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

§ 5 Styret

Årsmøtet i Senioruniversitetet velger et styre med 7 medlemmer, leder og 6 styremedlemmer. Leder velges direkte av årsmøtet. Samtlige velges for 2 år av gangen. Styret leder foreningens virksomhet, og utpeker selv kasserer og sekretær. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Styret gjør vedtak ved alminnelig flertall, men minst 3 av styrets medlemmer må stemme for gyldig vedtak. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Styret legger fram budsjett for godkjenning på årsmøtet og styret fastsetter medlemskontingent og andre avgifter

§ 6 Endring av vedtekter

Vedtak om endring av vedtekter skjer på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte.